Repertorio

A

 • A’ Bhean a Bh’aig an Taillear Chaol (La esposa del sastre delgado)
 • Air an Tràigh (En la playa)
 • Air Falalalo
 • Alasdair an Dùin (Alejandro del fuerte o del Castillo)
 • A Mhòrag na horo Gheallaidh (¡Oh Sara!)
 • An Ataireachd Àrd (La marea alta)
 • An tèid thu leam a Mhàiri (¿Vienes conmigo Mary?)
 • Athchuinge (Plegaria)

B

 • Bodaich na h-Odha (Los viejos de Oa)
 • Buain na Rainich (Segando helechos)

C

 • Caillean an Dùdain (La bruja del polvo del molino)
 • Cailleach Liath Ratharsaidh (La vieja canosa de Raasay)
 • Cànan nan Gàidheal (La lengua de los gaels)
 • Cearcall a Chuain (El ciclo del mar)
 • Chì Mi Na Mòr-bheanna (Veré las altas montañas)
 • Clann nan Gàidheal (Hijos del Gael)
 • Creag Ghuanach (Monte Ghuanach)
 • Cronan (Canción de cuna)

F

 • Far an robh mi’n raoir (¿Dónde estuve anoche?)

G

 • Gille Calum (El sirviente de Malcom)
 • Gràdh Geal mo Chridhe (Amor de mi corazón o Tonada de amor de Eriskay)
 • Griogal Cridhe (Amado Gregor)

H

 • Ho-ro mo Nighean Donn Bhòidheach (Mi niña de cabellos castaños)

I

 • ‘Illean Bithibh Sunndach (Muchachos, alégrense)
 • Iorram Uigeach (Canción de los remeros de Uig)
 • Is e Dia fèin a’s buachaill dhomh (El Salmo del pastor – Salmo XXIII)
L

 • Lag nan Cruachan (Deberías ir a Lag nan Cruachan)
 • Leanabh An Àigh (El Niño en el pesebre)

M

 • Màiri Bàn Òg (Joven y rubia María)
 • Màl Na Mara (Tributo al mar)
 • Mìle marbhphaisg air a’ghaol (Mil mortajas para el amor)
 • Mo Dhachaidh (Mi hogar)
 • Mo Shùil ‘ad Dhèidh (Mis ojos te sueñan)
 • Moladh na Lanndaigh (Plegaria por Islay)

O

 • O Fhlùir na h-Alba (La flor de Escocia)
 • Oidhche Mhath Leibh (Buenas noches para ustedes)
 • Òran na Maighdinn Mhara (Canción de la sirena)

R

 • Ruidhlidh nan Coilich Dhubha (la Ronda de los gallos negros)

S

 • Saor An t-Sàbhaidh (El serrucho del carpintero)
 • Siud mar chaidh an càl a dholaidh (Así se arruinó el repollo)
 • Suas Leis a’ Ghàidhlig! (Viva el gaélico)

T

 • Teann A-nall (¡Acércate!)
 • Tillidh Mi (Volveré)

U

 • Urnaigh an Tighearna (Padre Nuestro)

“Chan eil aon ann an Alba urrainn teicheadh an àm a dh’fhalbh. Tha e anns gach àite, ag iadhadh mar taibhse”
“Nadie en Escocia puede escapar del pasado. Está en todas partes, rondando como un fantasma”
“No one in Scotland can escape from the past. It is everywhere, haunting like a ghost”
Geddes MacGregor